12.3.07

Incompatibilitat de càrrecs públics

Article 76. Llei de Bases de Règim Local
Sense perjuí de les causes d'incompatibilitat establides per la Llei,
els membres de les corporacions locals hauran d'abstindre's de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de tot assumpte quan concórrega alguna de les causes a què es referix la legislació de procediment administratiu i contractes de les Administracions Públiques. L'actuació dels membres en què concórreguen tals motius implicarà, quan haja sigut determinant, la invalidesa dels actes en què hagen intervingut.

Article 28. Abstenció. (article 28 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions.
1. Les autoritats i el personal al servici de les Administracions en els que es donen algunes de les circumstàncies assenyalades en el número següent d'este article s'abstindran d'intervindre en el procediment i ho comunicaran al seu superior immediat, qui resoldrà allò que corresponga.
2. Són motius d'abstenció els següents:
A) Tindre interés personal en l'assumpte de què es tracte
o en un altre en la resolució del qual poguera influir la d'aquell ser administrador de societat o entitat interessada, o tindre qüestió litigiósa pendent amb algun interessat.
B) Tindre parentiu de consanguinitat dins del Quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb estos per a l'assessorament, la representació o el mandat.
C) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones mencionades en l'apartat anterior.
D) Haver tingut intervenció com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.
E) Tindre relació de servici amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys servicis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
3. L'actuació d'autoritats i personal al servici de les Administracions Públiques en què concórreguen motius d'abstenció no implicarà, necessàriament, la invalidesa dels actes en què hagen intervingut.
4. Els òrgans superiors podran ordenar les persones en els que es done alguna de les circumstàncies assenyalades que s'abstinguen de tota intervenció en l'expedient.
5. La no abstenció en els casos en què procedisca donarà lloc a responsabilitat.

Article 29. Recusació. (article 28 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions.)
1. En els casos previstos en l'article anterior podrà promoure's recusació pels interessats en qualsevol moment de la tramitació del procediment.
2. La recusació es plantejarà per escrit en el que s'expressarà la causa o causes en què es funda.
3. En l'endemà el recusat manifestarà al seu immediat superior si es dóna o no en ell la causa al·legada. En el primer cas, el superior podrà acordar la seua substitució tot seguit.
4. Si el recusat nega la causa de recusació, el superior resoldrà en el termini de tres dies, previs els informes i comprovacions que considere oportuns.
5. Contra les resolucions adoptades en esta matèria no podrà interposar-se recurs, sense perjuí de la possibilitat d'al·legar la recusació a l'interposar el recurs que procedisca contra l'acte que acabe el procediment.Tot el procés relacionat amb el els PAI, ha estat viciat des del seu inici. Des del mateix moment en què sorgix la idea, fins a l'últim tràmit realitzat ha seguit un camí al marge de l'ètica i l'estètica política, i amb una tramitació administrativa clarament irregular.
En primer lloc per que l'alcalde d'Olocau va mantindre contacte durant mesos amb Maexpa, que ha sigut la promotora d'un dels PAI. Eixa empresa pretén desenvolupar un sector de sòl "no urbanitzable" on l'alcalde y alguns familiars de l'alcalde tenen interessos personals.

En primer lloc la Llei de Bases de Règim Local ordena abstindre's de participar, deliberar, votar, decidir i executar a tots aquells en què concórreguen les causes que la legislació de procediment administratiu determina.
La legislació de règim administratiu ordena abstindre's als que tenen interessos personals; als que tenen fins a un Quart grau de relació de consanguinitat o fins al segon grau d'afinitat amb aquells que tingueren interessos personals.
Ja amb açò és suficient perquè tots aquells que estan dins d'esta categorització s'abstinguen en tot el procediment.
Tot açò adquirix gravetat quan es posa de manifest la realitat del que es pretén. Que en definitiva és reclassificar sòl de "no urbanitzable" a "urbanitzable" amb la consegüent revaloració d'eixe mateix sòl.
És a dir, aquells que tingueren interessos personals i que ostentat càrrecs públics no s'abstingueren en el procediment, obtindrien un enorme enriquiment derivat d'una participació il·legal en un tràmit administratiu.
Procediment que s'inicia des del moment que l'empresa Maexpa té un primer contacte amb alguna de les persones obligades a abstindre's, continua amb les deliberacions, la participació, la votació i l'execució del procediment. (Recordem que la norma és imperativa al dir que hauran d'abstindre's a participar en la deliberació, votació decisió i execució de tot assumpte.
A més ens haurem de preguntar si ha sigut determinant l'actuació dels membres de la corporació municipal d'Olocau.Que haurien d'haver-se abstingut.
Clarament Si.
Perquè ha sigut determinant?
En primer lloc perquè va ser l'alcalde qui en persona va mantindre el contacte i les negociacions des d'un inici amb l'empresa Maexpa, estant legalment afectat en la mesura que ell, i els seus familiars directes són propietaris d'una porció important de sòl en eixe sector.
Perquè va participar en les deliberacions prèvies a la presa de posició política.
Perquè va participar en les votacions i en la decisió d'inici del procediment de concurs.
Perquè ha sigut el responsable de tota la tramitació administrativa de les propostes de PAI.
I evidentment pretenia continuar participant en totes les decisions que estigueren relacionades amb l'adjudicació i execució d'eixos PAI.
En la seua condició d'alcalde i màxim responsable del grup municipal condicionava i determinava l'opinió que la resta de membres del grup municipal podien deduir de les explicacions que es donaven a este tema.
Hauria de saber-se també si el Sr. secretari de l'Ajuntament va incorporar a l'expedient les advertències d'il·legalitat del procediment que es pretenia seguir (prèviament registrades).
Si no va ser així, el seu treball com a secretari general de l'Ajuntament d'Olocau deixa molt a desitjar.
L'article 29 de La Llei de Règim Jurídic permet la recusació d'aquells que tinguen interessos, segons els establit pel rartícle 28 d'eixa mateixa Llei.
Tot açò ens porta a discernir que tot el procediment esta viciat des d'un inici. Que és objecte de recurs davant dels tribunals contenciosos administratius i que es pot i ha de demanarse la suspensió del procediment administratiu fins que el tribunal decidisca sobre l'assumpte.
Hem d'entendre que es coneixien estes limitacions i els que haurien d'haver vetllat per la transparencia del procediment van fer cas omís.
No és possible entendre com s'ha arribat a esta situació.
Podem fer-nos moltes preguntes...
Cada u que valore les informacions i esdeveniments recents i que traga les seues pròpies conclusions.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!