8.2.07

Viure a Olocau

Si durant un parell d'hores del nostre temps passetjem per tots els carrers d'Olocau i simplement ens dediquem a comptar les cases, que, estant en condicions d'estar habitades, romanen buides o molt mal ocupades, arribarem a la conclusió que són mes del 25% de totes les vivendes d'Olocau.
Esta és una dada molt reveladora. És un dada que quan es constata "in situ" causa quasi estupor. Amb esta dada, aïllada, però reveladora en definitiva, podríem concloure que Olocau no resulta atractiu com a lloc on viure. Que ni tan tan sols com "ciutat dormitori" resulta atractiva.
En algun cas he rebut alguna contestació semblant a "!Ja estem bé com estem!".
Estaria bé, si no fóra perquè les ciutats que no creixen i no són capaços de retindre els seus natius probablement estan en el camí de desaparéixer com a comunitat.
Perquè roman la gent en la seua ciutat?
Que atractius, o millor, que qualitats ha de tindre una ciutat per a retindre els seus ciutadans?
Sense ser exhaustiu anem hi ha enumerar algunes de les qualitats que ha de tindre una ciutat per a retindre els seus ciutadans.
Ha de ser capaç d'oferir vivenda adequada.
Ha de tindre una oferta de servicis que cobrisca les necessitats bàsiques.
Ha de tindre un entorn agradable.
Ha d'haver-hi bon ambient per a la convivència.
Ha d'estar relativament ben comunicada.
Ha de tindre una adequada oferta de llocs de treball.
Millor que no estiga molt allunyada d'una ciutat mitjana o gran que oferisca els servicis complementaris als bàsics que ja s'oferixen des de la ciutat.
Esta llista de qualitats necessàries es podria ampliar, però crec que amb les ja enumerades podem entrar a analitzar la situació d'Olocau.
Olocau esta en condicions d'oferir vivenda adequada? --Pareix que SI, quan estem veient que un 25 o 30% de les vivendes estan buides o molt mal ocupades. I quan és possible a mitjà termini oferir vivenda junt al nucli urbà.
Olocau té una oferta de servicis que cobrisca les necessitats bàsiques? --Pareix que Olocau NO té una oferta de servicis bàsics adequats. Sobretot per a les persones majors.
Olocau té un entorn agradable? --Sense cap dubte. SI.
Olocau té un bon ambient per a la convivència? --Sense cap dubte. SI.
Olocau esta relativament ben comunicada? --Sense cap dubte. NO.
Olocau és capaç de tindre una bona oferta de treball? --Sense cap dubte. NO.
Olocau esta prop d'un mitjà o gran centre urbà? --SI. Esta prop de València.
Tenim com a resultat 4 sis i 3 nos.
Solament amb els quatre sis no optarem per quedar-nos a Olocau.
Es molt agradable viure en este entorn i gaudir de bona convivència, però amb això no es viu. Cal treballar i millor que siga prop de casa!
Quins nos tenim? NO tenim oferta de servicis. NO estem ben comunicats. NO tenim oferta de treball.
Des d'un anàlisi molt bàsic pareix que estos tres nos ens poden donar una pista sobre que problemes tenallen a Olocau. Des del meu punt de vista els mes importants són la falta de bones comunicacions i la falta d'oferta de treball. Segurament si treballem per a solucionar estes dos, la tercera, -l'oferta de servicis- se solucionara per si mateix.
En primer lloc caldrà fer un esforç per comunicar-se adequadament amb l'exterior, és a dir amb la comarca i amb València. Per a això caldrà reclamar i segurament fer quelcom fora del normal perquè els responsables autonòmics, i provincials es vegen obligats ha fer algo. Probablement l'Ajuntament d'Olocau haurà de fer un esforç econòmic i segurament els usuaris també, en atenció a què el transport és un dels servicis mes difícils i cars d'implantar. Si ho aconseguim haurem donat un pas de gegants.
En segon lloc, però de forma paral·lela caldria pensar com Olocau es pot convertir en un "ofertador" de llocs de treball. L'oferta de treball només pot vindre de l'administració pública, de les empreses publiques o de les activitats econòmiques i empresarials, inclosa l'agricultura. Pareix que l'entorn mes pròxim a Olocau, és a dir les hortes pròximes no són les mas adequades per a grans explotacions agrícoles -per grandària- i tampoc pareix que siga el lloc mes oportú per a instal·lar activitats econòmiques. Entre altres coses perquè en els pròxims centenis se suposa que els nostres fills, néts, besnéts etc etc voldran continuar vivint a Olocau....i per tant no seran suficients les cases que hui estan buides i no els quedara mes remei que anar ocupant alguns espais mes allà del nucli urbà. Davant este prisma tampoc pareix probable que les administracions públiques instal·len cap ministeri ni cap conselleria a Olocau. Pel que el mes probable és que les activitats que poden oferir llocs de treball s'hagen d'instal·lar fora d'este entorn mes pròxim a Olocau però no prou lluny com perquè desincentive la permanència en este poble. Però a Olocau només li queden disponibles 480 Hectàrees per a situar eixa activitat econòmica. Tot l'altre forma part del PORN de la Serra Calderona.Eixes 480 Hectàrees de terreny ocupades parcialment per vivenda aïllada i per activitat agrícola han de ser les que permeten que Olocau oferisca llocs de treball. Una de les raons mes esgrimides ultimament és la que afirma que les activitats agrícoles no permeten obtindre rendes suficients per a viure. Probablement comença a ser cert. Cada dia mes els països del tercer món poden competir en producció agrícola. I segurament sera millor que siga així, perquè en cas contrari sera difícil controlar els fluxos migratoris.
Al mateix temps Olocau, per la seua posició geogràfica, forma part ja de l'àrea metropolitana de València. Això significa que segurament en els pròxims anys l'influx de València sera cada vegada major. !Amb tot el bo i probablement amb tot el pitjor! L'Únic avantatge que tenim és que som conscients d'això i anem a preparar-nos per al futur.
Tornant a les 480 Hectàrees...Si només ens queda eixe espai davant la competència municipal, i necessitem oferir llocs de treball, a "groso modo" podríem afirmar que eixe lloc és el que li ha de permetre a Olocau retindre els seus habitants. !Ja podem començar a voler-lo i a mimar-lo!!
Eixes 480 Hectàrees seran "la mamella metaforica" d'Olocau!
Com espremerem la mamella?! Amb cariño!! Per que si no ho fem amb cariño, el mes probable és que done llet per poc de temps! Que significa "esprémer-la amb cariño"? Ja s'ha dit mes d'una vegada. "Estudi, debat, participació i sentit comu" per a buscar les millors opcions per a tots els Olocauins.L'oferta de servicis sera la conseqüència de la retenció dels habitants d'Olocau, a Olocau. No se si estic en la veritat, però qualsevol consideració que ajude a discernir un poc mes l'arrel del problema i les solucions, benvinguda siga.

5.2.07

Les possibilitats d'Olocau

El terme municipal d'Olocau té unes possibilitats extraordinàries, que són conseqüència de la seua posició respecte a la gran ciutat que és València però també en relació a la seua diversitat i a la seua estructura territorial.
L'actuació sobre eixe territori de manera reflexiva i intel·ligent pot oferir a Olocau un efecte multiplicador sobre les possibilitats que té de forma natural.
No obstant, durant els últims anys s'han desenvolupat unes dinàmiques a la Comunitat Valenciana que estan comprometent i posant en risc eixes potencialitats i les possibilitats d'un desenvolupament equilibrat.
El creixement i la urbanització extensiva amb ocupacions de sòl galopants amb molt baixes densitats esta propiciant l'especialització excessiva i la fragmentació dels espais naturals, hipotecant el creixement equilibrat i encarint els costos dels servicis d'abastiment d'aigua i servicis i de mobilitat eliminant els valors naturals i paisatgístics.
S'ha generat un marc de competitivitat per ser qui ocupa abans tot el seu territori amb ambets residencials despreciant els usos econòmics i productius i incrementant les necessitats de mobilitat per a accedir a ells.
El resultat ha sigut una especialització excessiva del territori que ha banalitzat i empobrit la vida de les ciutats.
L'encariment del mercat del sòl ha centrifugat als que tenen menys capacitat econòmica cap a ambets allunyats dels centres urbans, creant grups socials descohesionats i reclosos en barris que acaben sent guetos amb els problemes que comporta d'accés als servicis i de relació social.

Pel que és necessari afrontar els reptes derivats de la pressió urbanitzadora, de l'especialització funcional i dels riscos de segregació social.

És necessària una acció decidida de caràcter públic que siga capaç de aprofitar les oportunitats, prenent la iniciativa per a reorientar les polítiques urbanístiques contradient la tendència actual.
Contràriament a la tendència i les afirmacions que és necessària una desregulació del sòl, en l'ambet de l'ordenació del territori, les polítiques urbanístiques publiques han d'afirmar la necessitat un major compromís col·lectiu d'intervenció per a garantir una major eficiència econòmica i social, perservand els valors naturals i la sostenibilitat ambiental i una equitat social mes elevada.
Per a la defensa d'estos valors es requerix apostar per models d'urbanització que compacite i integre en un tot complex els assentaments que són la garantia de la preservació del sòl no urbanitzable i del paisatge.
De tal manera que enfront de la dispersió de les urbanitzacions sobre el territori, s'ha de créixer en continuïtat, en densitats mitges diferenciant clarament entre la ciutat construïda i els espais lliures.
Vindicand, enfront de l'especialització funcional, la mescla d'usos, la riquesa de la vida en ciutat i l'espai public com un dret. I enfront dels riscos de segregació social i separació dels ciutadans en funció de la capacitat econòmica per a accedir a una vivenda, apostar per espais de cohesió de convivència i de redistribució social.
Olocau ubicada espacialment a 35 quilòmetres de València afronta en este moment la disjuntiva de gestionar adequadament el seu territori de tal manera que li permeta afrontar les pròximes dècades amb garanties de progrés o al contrari acabar sent una ciutat dormitori o un gueto social.
Les expectatives no són res falagueres. L'equip de govern municipal ha apostat per un desenvolupament intensiu de caràcter residencial, despreciant el valor del territori com a oportunitat per a tots els Olocauins i liquidant el patrimoni municipal de sòl per a posar-ho en mans de la iniciativa privada al marge de qualsevol consideració de conveniència política i social.El temps ha de passar factura no sols als que van prendre les decisions sinó al conjunt de ciutadans d'Olocau que no podran retrocedir en el temps per a esmenar un procés equivocat des del principi.