18.11.06

Comentaris al Ple Municipal del dia 16/11/2006

El passat dia 16 es va celebrar un ple extraordinari en l'Ajuntament d'Olocau.En eixe ple es va acordar iniciar la redacció del "concert previ" necessari per a la modificació del Pla General d'Olocau. El "concert previ" és el mecanisme a partir del qual s'inicia la modificació d'eixe Pla.

El Pla General reclassificarà 480 Hectàrees de sòl no urbanitzable i ho passarà a sòl urbanitzable. Tot això per a fer possible l'execució del PAI de Pedralvilla en el que es pot preveure que s'alçaran sobre 12.000,- noves vivendes i potser alguns camps de golf.....

Amb esta decisió l'equip de govern municipal encapçalat per el seu alcalde Jose Agustín Agustí Sanchis desoeix les indicacions realitzades pel responsable en matèria d'urbanisme del PSPV-PSOE perquè reconduïra els PAI's previstos.
Hauríem de concloure, llavors que els integrants de l'equip de govern del municipi d'Olocau abandonen la disciplina de partit en una matèria de tanta transcendència per a la Comunitat Valenciana.Este fet hauria de propiciar immediatament una reacció per part dels responsables del PSPV-PSOE per a tornar a la disciplina de partit a l'edil i als regidors o actuar en conseqüència. !
El que passe a partir d'ara explicarà si el PSPV-PSOE esta en condicions de diferenciar-se clarament del PP en matèria de Política Urbanística.

Però no és esta l'única circumstància irregular que afecta l'Ajuntament d'Olocau.

El Ple del dia 16 no va ser convocat amb dos dies d'antelació tal com marca la "Llei reguladora de Bases de Règim Local. Si el Ple se celebra el dia 16(Dijous) la convocatòria havia d'eixir el Dilluns dia 13 per a complir amb la norma.
Tampoc estaven a disposició dels regidors la documentació dels punts de l'orde del dia. És mes, van ser els regidors de l'oposició els que van haver de requerir i quasi amenaçar el secretari de l'Ajuntament perquè els facilitara eixa documentació.

Atés que no es van complir els terminis exigits normativament per a eixa convocatòria de Ple, els acords són impugnables en la via contenciosa administrativa i per tant càbria demanar la suspensió dels acords presos.

Al marge de la negativa a acatar el mandat dels responsables del PSPV-PSOE, i de l'incompliment dels procediments per a la presa d'acords per part del Ple Municipal, que dita siga de pas, diuen molt poc en favor de la pulcritud en el treball dels responsables polítics i d'alguns funcionaris, el trasllat de la responsabilitat de decidir via referèndum als ciutadans d'Olocau, TÉ TRAMPA.

I dic que té trampa perquè quan es justifica eixe referèndum per una votació no unànime dels membres del consistori d'Olocau, hauríem de recordar-li a l'alcalde que eixa votació no unànime JA ES VA PRODUIR!

Ens podríem haver evitat, tots, este desassossec -del qual ell és l'únic responsable- si abans de prendre cap acord, haguera explicat, debatut i reflexionat amb aquells a qui defén i als que presumiblement representa, la seua proposta i les conseqüències d'ella.ARA JA HA FET TARD!

Ara ja esta descomptant que tindrà de nou una votació "no unànime"

I en una ostentació de democràcia participativa proposa un REFERÈNDUM.
1er - Referèndum que ha d'autoritzar el govern l'estat espanyol.
2n -Referèndum que no es pot realitzar ni tres mesos abans de les pròximes eleccions municipals ni tres mesos despres.
3r -El govern de l'estat no es dedica a autoritzar referèndums en cada consell de ministres pel que probablement mai se celebre.

Qualsevol altre tipus de consulta sense les garanties que establix la norma per a estos casos no és un referèndum. ÉS UNA XARLOTADA!

Amb tot este embull l'única cosa que s'esta intentat és tramitar el mes ràpid possible tot el procediment per que cada acord que es pren fa mes difícil la volta arrere.

Probablement el Sr, Jose Agustin Agusti Sanchis sap que no esta en condicions de guanyar l'Alcaldia en les pròxims comicis.
Ara només li queda la "fugida cap avant" i de pressa... de pressa....


Vicent Navarro Sierra


Nota: Textos del la llei de Bases de Regemequen Local, de la Llei d'ordenació territorial i protecció del paisatge i de Regulació de les distintes modalitats de referèndum.


Títol disposició: LLEI 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. [2004/6916]
Article 13. Utilització racional del sòl 1. Els creixements urbanístics i els projectes amb incidència territorial significativa hauran de definir-se sota els criteris de generació del menor impacte sobre el territori i menor afecció a valors, recursos o riscos naturals de rellevància presents en el territori. 2. Es procurarà un model de ciutat compacta per evitar una implantació urbanística dispersa, que respectarà la morfologia del teixit urbà originària. 3. El traçat de les infraestructures lineals s'haurà d'adequar als corredors que, si és el cas, establisquen els instruments d'ordenació territorial aprovats pel Consell de la Generalitat. 4. S'establiran mecanismes de control dels increments d'ocupació del sòl, i s'articularan els instruments de gestió territorial per a fer efectiu el principi d'equitat territorial. 5. Qualsevol proposta de modificació del planejament que implique una alteració de les directrius definitòries de l'estratègia d'evolució urbana i d'ocupació del territori establerta en els plans generals municipals requerirà per a la seua aprovació la presentació davant la Conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, a l'efecte de concert previ, del nou model territorial municipal que es proposa, d'acord amb el seu context supramunicipal, i s'iniciarà així el procediment de revisió del pla. 6. Tota classificació de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable, per qualsevol mitjà admés per la legislació urbanística al marge de la revisió de pla general, implica la cessió gratuïta a l'administració de sòl no urbanitzable protegit, no productiu, amb una superfície igual a la reclassificada amb les condicions següents: a) Estes cessions tindran el caràcter de dotació de parc públic natural que pertany a la xarxa primària en el planejament que les empare, i les computarà a l'efecte previst en l'article 8.1.c) d'esta llei, sense que en cap cas puguen comportar un increment de les obligacions dels propietaris, previstes per la legislació en matèria del règim de propietat del sòl. b) Estes cessions es realitzaran a càrrec de l'actuació, sense perjudici de les cessions de sòl dotacional públic corresponent a la xarxa secundària d'acord amb la legislació urbanística. c) El planejament podrà delimitar àrees en què es materialitze la cessió pel seu interés públic local, o que pertanyen a entorns dels espais naturals protegits. d) En municipis en què no siga possible fer efectives estes cessions, per no disposar de sòl amb les característiques referides, podran ser substituïdes per aportacions monetàries del valor equivalent del sòl no cedit, determinat d'acord amb la legislació estatal en matèria de valoracions, que hauran de ser destinades a programes i projectes per a la sostenibilitat i la qualitat de vida definits en el capítol II del títol IV d'aquesta llei. e) Queden excloses de l'obligació de tal cessió aquelles reclassificacions singulars promogudes per l'administració pública, els seus concessionaris o agents, que tinguen per objecte la implantació de qualsevol tipus d'equipament o actuacions d'interés públic i social. De la mateixa manera les actuacions d'ús dominant residencials o industrials l'índex d'edificabilitat bruta de les quals siga inferior a 0,35 m²t/ m²s.

LEY ORGANICA 2/1980, DE 18 DE ENERO, SOBRE REGULACION DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE REFERENDUM. Rango: LEY ORGÁNICA ARTICULO PRIMERO. EL REFERENDUM EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, SE CELEBRARA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LA PRESENTE LEY ORGANICA. ARTICULO SEGUNDO. UNO. LA AUTORIZACION PARA LA CONVOCATORIA DE CONSULTAS POPULARES POR VIA DE REFERENDUM EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO. DOS. LA AUTORIZACION SERA ACORDADA POR EL GOBIERNO, A PROPUESTA DE SU PRESIDENTE, SALVO EN EL CASO EN QUE ESTE RESERVADA POR LA CONSTITUCION AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. ARTICULO CUARTO. UNO. NO PODRA CELEBRARSE REFERENDUM, EN NINGUNA DE SUS MODALIDADES, DURANTE LA VIGENCIA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION Y SITIO EN ALGUNO DE LOS AMBITOS TERRITORIALES EN LOS QUE SE REALIZA LA CONSULTA O EN LOS NOVENTA DIAS POSTERIORES A SU LEVANTAMIENTO. SI EN LA FECHA DE LA DECLARACION DE DICHOS ESTADOS ESTUVIERE CONVOCADO UN REFERENDUM QUEDARA SUSPENDIDA SU CELEBRACION, QUE DEBERA SER OBJETO DE NUEVA CONVOCATORIA. DOS. TAMPOCO PODRA CELEBRARSE NINGUNA MODALIDAD DE REFERENDUM, SALVO LOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS CIENTO SESENTA Y SIETE Y CIENTO SESENTA Y OCHO DE LA CONSTITUCION, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS NOVENTA DIAS ANTERIORES Y LOS NOVENTA POSTERIORES A LA FECHA DE CELEBRACION, EN EL TERRITORIO A QUE AFECTE, DE ELECCIONES PARLAMENTARIAS O LOCALES GENERALES O DE OTRO REFERENDUM. QUEDARA SUSPENDIDO AUTOMATICAMENTE TODO REFERENDUM YA CONVOCADO, CUANDO HUBIERA DE CELEBRARSE EN EL PERIODO ANTES SEÑALADO, DEBIENDOSE PROCEDER A NUEVA CONVOCATORIA.


Ley 7/85 Reguladora de las Baese de Regimen Local ARTICULO 46. 1. LOS ORGANOS COLEGIADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES FUNCIONAN EN REGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DE PERIODICIDAD PREESTABLECIDA Y EXTRAORDINARIAS, QUE PUEDEN SER, ADEMAS, URGENTES. 2. EN TODO CASO, EL FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DE LAS CORPORACIONES LOCALES SE AJUSTA A LAS SIGUIENTES REGLAS: A) EL PLENO CELEBRA SESION ORDINARIA COMO MINIMO CADA TRES MESES Y EXTRAORDINARIA CUANDO ASI LO DECIDA EL PRESIDENTE O LO SOLICITE LA CUARTE PARTE, AL MENOS, DEL NUMERO LEGAL DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION. EN ESTE ULTIMO CASO, LA CELEBRACION DEL MISMO NO PODRA DEMORARSE POR MAS DE DOS MESES DESDE QUE FUERA SOLICITADA. B) LAS SESIONES PLENARIAS HAN DE CONVOCARSE, AL MENOS, CON DOS DIAS HABILES DE ANTELACION, SALVO LAS EXTRAORDINARIAS QUE LO HAYAN SIDO CON CARACTER URGENTE, CUYA CONVOCATORIA CON ESTE CARACTER DEBERA SER RATIFICADA POR EL PLENO. LA DOCUMENTACION INTEGRA DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA, QUE DEBA SERVIR DE BASE AL DEBATE Y, EN SU CASO, VOTACION, DEBERA FIGURAR A DISPOSICION DE LOS CONCEJALES O DIPUTADOS, DESDE EL MISMO DIA DE LA CONVOCATORIA, EN LA SECRETARIA DE LA CORPORACION. C) EL PLENO SE CONSTITUYE VALIDAMENTE CON LA ASISTENCIA DE UN TERCIO DEL NUMERO LEGAL DE MIEMBROS DEL MISMO, QUE NUNCA PODRA SER INFERIOR A TRES. ESTE QUORUM DEBERA MANTENERSE DURANTE TODA LA SESION. EN TODO CASO, SE REQUIERE LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA CORPORACION O DE QUIENES LEGALMENTE LES SUTITUYAN. D) LA ADOPCION DE ACUERDOS SE PRODUCE MEDIANTE VOTACION ORDINARIA, SALVO QUE EL PROPIO PLENO ACUERDE, PARA UN CASO CONCRETO, LA VOTACION NOMINAL. EL VOTO PUEDE EMITIRSE EN SENTIDO AFIRMATIVO O NEGATIVO, PUDIENDO LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES ABSTENERSE DE VOTAR. LA AUSENCIA DE UNO O VARIOS CONCEJALES O DIPUTADOS, UNA VEZ INICIADA LA DELIBERACION DE UN ASUNTO, EQUIVALE, A EFECTOS DE LA VOTACION CORRESPONDIENTE, A LA ABSTENCION. EN EL CASO DE VOTACIONES CON RESULTADO DE EMPATE, SE EFECTUARA UNA NUEVA VOTACION, Y SI PERSISTIERA EL EMPATE, DECIDIRA EL VOTO DE CALIDAD DEL PRESIDENTE.

No hay comentarios: